Regulamin – Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży

IV Memoriał im. Czesława Wasielewskiego,
Brześć Kujawski, 27 maja 2017 r.

Regulamin Biegów Memoriałowych Dzieci i Młodzieży

ORGANIZATOR
Gminny Klub Sportowy „Łokietek”, ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski, tel. +48 608 619 455,
e-mail: memorial@brzesckujawski.pl

WSPÓŁORGANIZATOR
Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec tel. +48 54 286 20 17,
e-mail: urzad@lubraniec.pl, www.lubraniec.pl

I CEL

 1. Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE

 1. Bieg odbędzie się 27 maja 2017 roku na Stadionie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  /ul. Traugutta 29/.
 2. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 9.30.
 3. Biegi będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych:
  • Bieg Malucha (rocznik 2013 i młodsi), dystans: 50 m.
  • Roczniki 2011 – 2012 /5-6 lat/, dystans: 100 m.
  • Roczniki 2008 – 2010 /7-9 lat/, dystans: 400 m.
  • Roczniki 2005 – 2007 /10-12 lat/, dystans: 800 m.
  • Roczniki 2001 – 2004 /13-16 lat/, dystans: 1200 m.

III PROGRAM IMPREZY

 1. Godzina 9.30 – Roczniki 2013 i młodsi
 2. Godzina 9.45 – Roczniki 2011 – 2012
 3. Godzina 10.15 – Roczniki 2008 – 2010
 4. Godzina 10.45 – Roczniki 2005 – 2007
 5. Godzina 11.15 – Rocznik 2001 – 2004

IV UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci i młodzieży jest dokonanie zgłoszenia
  on-line oraz wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica/opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za niego odpowiedzialność.
 2. Organizator ustala łączny limit uczestników Biegów Memoriałowych dla Dzieci
  i Młodzieży na 150 osób, niezależnie od kategorii wiekowej. Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.super-sport.com.pl/zapisy należy wypełnić do dnia 22 maja 2017 roku do godz. 24.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu Biegu, pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
 5. Weryfikacja/odbiór numer startowego odbędzie się w dniu zawodów, w Biurze Zawodów /Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29/ w godzinach 8.00 – 10.30 /najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem biegu w danej kategorii wiekowej/
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie Biegów Memoriałowych Dzieci i Młodzieży.

V NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają medal okolicznościowy oraz kupon
  na posiłek.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary i nagrodę rzeczową.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Dzieci biorące udział w biegach obowiązuje strój sportowy.
 3. Pomiar czasu będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego, dostarczonego
  i obsługiwanego przez firmę Super Sport.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do przedniej części koszulek sportowych oraz chip, który należy przymocować do sznurowadła buta.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do zwrotu chipów od razu po zakończeniu biegu.
 6. Rodzice/opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z imprezy, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych.
 10. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 16.12.2015 r., poz. 2135 z poźn.zm.)
 11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 12. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Pozwolenie dla osób niepełnoletnich