Regulamin – Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży

VII Memoriał im. Czesława Wasielewskiego,

Brześć Kujawski, 23 maja 2020 r.

Regulamin Biegów Memoriałowych Dzieci i Młodzieży

ORGANIZATORZY

Gminny Klub Sportowy „Łokietek”, ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski, tel. +48 501 116 615,

e-mail: memorial@brzesckujawski.pl, www.gkslokietek.brzesckujawski.pl, www.memorial.brzesckujawski.pl

Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, tel. +48 54 231 63 10, e-mail: urzad@brzesckujawski.pl, www.brzesckujawski.pl

Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec tel. +48 54 286 20 17,

e-mail: urzad@lubraniec.pl, www.lubraniec.pl

I CEL

 1. Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży.

 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE

 1. Bieg odbędzie się 23 maja 2020 roku na Stadionie Miejskim w Brześciu Kujawskim

/ul. Traugutta 29/.

 1. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 14:00.

 2. Biegi będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

• Bieg Malucha (rocznik 2016 i młodsi), dystans: 50 m.

• Roczniki 2014 – 2015 /5-6 lat/, dystans: 100 m.

• Roczniki 2011 – 2013 /7-9 lat/, dystans: 400 m.

• Roczniki 2008 – 2010 /10-12 lat/, dystans: 800 m.

• Roczniki 2004 – 200 /13-16 lat/, dystans: 1200 m.

III PROGRAM IMPREZY

 1. Godzina 14:00 – Roczniki 2015 i młodsi

 2. Godzina 14:15 – Roczniki 2013 – 2014

 3. Godzina 14:30 – Roczniki 2010 – 2012

 4. Godzina 15:00 – Roczniki 2007 – 2009

 5. Godzina 15:30 – Rocznik 2003 – 2007

IV UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci i młodzieży jest dokonanie zgłoszenia on-line oraz wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica/opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za niego odpowiedzialność.

 1. Organizator ustala łączny limit uczestników Biegów Memoriałowych dla Dzieci i Młodzieży na 150 osób, niezależnie od kategorii wiekowej. Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane.

 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://sportmaniacs.com/pl/races/vi-memorial-im-czeslawa-wasielewskiego należy wypełnić do dnia 21 maja 2020 roku do godz. 24:00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu Biegu, pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. Organizator nie pobiera opłaty startowej.

 4. Weryfikacja/odbiór numer startowego odbędzie się w dniu zawodów, w Biurze Zawodów /Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29/ w godzinach 12:00 – 15.10 /najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem biegu w danej kategorii wiekowej/

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie Biegów Memoriałowych Dzieci i Młodzieży.

V NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają medal okolicznościowy oraz kupon na posiłek.

 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary i nagrodę rzeczową.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży odbędą się bez względu na pogodę.

 2. Dzieci biorące udział w biegach obowiązuje strój sportowy.

 3. Pomiar czasu będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego, dostarczonego

i obsługiwanego przez firmę Cronochip.

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do przedniej części koszulek sportowych oraz chip, który należy przymocować do sznurowadła buta.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do zwrotu chipów od razu po zakończeniu biegu.

 3. Rodzice/opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.

 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z imprezy, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych.

 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji wydarzenia oraz dokumentowania zawodów.

 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego.

 9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 10. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.