Regulamin – Bieg Główny

IX Memoriał im. Czesława Wasielewskiego,

Lubraniec – Brześć Kujawski, 20 maja 2023 r.

 

ORGANIZATORZY

Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski,

tel. +48 54 231 63 10,

e-mail: urzad@brzesckujawski, www.brzesckujawski.pl

Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec tel. +48 54 286 20 17,

e-mail: urzad@lubraniec.plwww.lubraniec.pl

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski

e-mail: bosir@brzesckujawski.pl

memorial@brzesckujawski.plwww.memorial.brzesckujawski.pl,

PARTNER WSPIERAJĄCY

Brzeskie Stowarzyszenie Sportowe „Olimpia”

e-mail: btsolimpia@gmail.com

 

1.CEL

Upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
Promocja gminy Brześć Kujawski oraz gminy Lubraniec

 

2.TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 20 maja 2023 roku
Długość trasy: 10 km (100% asfalt)
Start biegu: 10.00, przy Stadionie Miejskim w Lubrańcu ulica Sportowa, meta:  11:30 Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim ulica Traugutta 29
Trasa będzie oznaczona co kilometr.
Szczegółowa trasa biegu dostępna na stronie internetowej biegu /memorial.brzesckujawski.pl/ lub profilu FB /Memoriał im. Czesława Wasielewskiego/

 

3.UCZESTNICTWO

Impreza ma charakter otwarty. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia  20 maja 2023 roku ukończą 18 lat lub 16 lat pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego będzie dostępne do podpisania w biurze zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata opłaty startowej;

b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu;

c) akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu;

d) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji zawodów.

e) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji IX Memoriału im. Czesława Wasielewskiego.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów.

Odbiór numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

4.POMIAR I LIMIT CZASU

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez Foxter Sport

Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który powinien zamocować na piersi i nie zasłaniać go podczas biegu odzieżą wierzchnią.

Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma jednorazowy chip z numerem startowym.

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h30.

 

5.KLASYFIKACJE

W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.

b) Klasyfikacje wiekowe:
M/K-1 /16-18 lat/
M/K-2 /19-30 lat/
M/K-3 /31-40 lat/
M/K-4 /41-50 lat/
M/K-5 /51-60 lat/
M/K-6 /61-70 lat/
M/K-7 /70+/

c) Klasyfikacja IX Mistrzostw Brześcia Kujawskiego o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego na 10km
Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Brześć Kujawski. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie rejestracji.

d) Klasyfikacja V Mistrzostw Lubrańca o Puchar Burmistrza Lubrańca na 10 km

Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Lubraniec. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie rejestracji.

e) Klasyfikacja drużynowa będą sklasyfikowane drużyny, których co najmniej 4 zawodników (w tym co najmniej jedna kobieta i jeden mężczyzna) ukończony bieg. Klasyfikacja będzie tworzona na podstawie sumy czasów najlepszych 4 zawodników drużyny (w tym co najmniej jednej kobiety i jednego mężczyzny)

Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia. O zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków.

 

6.ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.memorial.brzesckujawski.pl lub pod adresem STS-Timing.pl
Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 18 maja 2023r. godzina 23:59. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu Biegu, pod warunkiem dostępności miejsc.
Organizator ustala limit zawodników na 230 osób.
Organizator ustala wysokość opłaty startowej, która uzależniona jest od terminu i formy wpłaty:

40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 18 maja 2023 (osoby dokonujące opłaty do 2 dni przed biegiem proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub o okazanie w Biurze Zawodów)
50 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu
zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70. roku życia

Organizator udziela rabatu w wysokości 10 zł dla zawodników, którzy ukończyli pełny cykl Grand Prix 2022 roku

Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie e-przelewów obsługiwanej przez firmę STS-Timing.pl  na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.
Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada numeru startowego, możliwe jest wyłącznie do dnia 18 maja 2023 roku.
Organizator nie wyraża zgody na start uczestnika z numerem startowym przypisanym innej osobie.

 

7.UBEZPIECZENIE BIEGU

Każdy uczestnik biegu zostanie ubezpieczony w zakresie  NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli biegaczowi przytrafi się wypadek bądź kontuzja, dostanie on określoną kwotę za uszczerbek na zdrowiu. Koszty ubezpieczenia pokrywa Organizator Biegu

 

8.BIURO ZAWODÓW

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Biuro Zawodów:
Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29
20 maja 2023 r., godz. 700 – 930

W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:
– numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu

– napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny

– upominki od sponsorów

 

9.PUNKTY NAWADNIANIA I REGENERACYJNE

Punkty nawadniania znajdować się będą na 3 i 7 km oraz na mecie biegu.
Posiłki regeneracyjne i napoje dla wszystkich uczestników biegu są wliczone w opłatę startową. Posiłki wydawane będą na podstawie bonu otrzymanego wcześniej w Biurze Zawodów w ramach pakietu startowego.

 

10.NAGRODY

Każdy z zawodników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka, nagroda rzeczowa
Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych – puchar
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji  Mistrzostw Brześcia Kujawskiego – Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego i nagrody dla mieszkańców Gminy Brześć Kujawski
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji  Mistrzostw Lubrańca – Puchar Burmistrza Lubrańca dla mieszkańców gminy Lubraniec

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji  Drużynowej o puchar Brzeskiego Stowarzyszenia Sportowego „Olimpia”

Z pośród wszystkich, którzy ukończą bieg zostanie wylosowane 10 osób, które otrzymają nagrodę w wysokości 100 zł. Z losowania wyłączone są osoby, które otrzymały nagrodę w kategorii open oraz pucharu Burmistrza Brześcia Kujawskiego i Lubrańca.
W klasyfikacjach nie występuje dublowanie nagród, zawodnik, który otrzymał nagrodę w kategorii generalnej, nie otrzymuje nagrody w kat. wiekowej.