Regulamin – Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży

 

ORGANIZATORZY

Gmina Brześć Kujawski,pl. Władysława Łokietka 1,87-880 Brześć Kujawski

tel.+48542316310,e-mail: urzad@brzesckujawski.pl, www.brzesckujawski.pl

Gmina Lubraniec,ul Brzeska 49,87-890 Lubraniec tel.+48542862017,

e-mail: urzad@lubraniec.pl, www.lubraniec.pl

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawki

e-mail: bosir@brzesckujawski.pl

PARTNER WSPIERAJĄCY

Brzeskie Towarzystwo Sportowe „Olimpia”

e-mail: btsolimipia@gmail.com

 

I. CEL

 1. Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 

II. TERMIN,MIEJSCE,DYSTANSE

 1. Bieg odbędzie się 20 maja 2023 roku na Stadionie Miejskim w Brześciu Kujawskim
 2. Traugutta 29
 3. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 12:00
 4. Biegi będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

* Bieg Malucha (rocznik 2019 i młodsi),dystans: 50m

* Roczniki 2018-2017/5-6 lat/,dystans: 100 m

* Roczniki  2016-2014/7-9 lat/,dystans: 400 m

* Roczniki 2013-2011/10-12 lat/,dystans:800 m

* Roczniki 2010-2007 /13-16 lat/dystans: 1000 m

 

III. PROGRAM IMPREZY

 1. Godzina 13:00-Roczniki 2019 i młodsi
 2. Godzina 13:10- Roczniki 2018-2017
 3. Godzina 13:20-Roczniki 2016-2014
 4. Godzina 13:50-Roczniki 2013-2011
 5. Godzina 14:20-Rocznik 2010-2007

 

IV. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci i młodzieży jest dokonanie zgłoszenia on-line oraz wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica/opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za niego odpowiedzialność.
 2. Organizator ustala łączny limit uczestników Biegów Memoriałowych dla dzieci i młodzieży na 150 osób, niezależnie od kategorii wiekowej. Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie STS-Timing.pl   należny wypełnić do 18.05.2023 do 23:59. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu Biegu, pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
 5. Weryfikacja/odbiór numeru startowego odbędzie się z dniu zawodów, w Biurze Zawodów Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29 w godzinach 10:00-12:40, najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem biegu w danej kategorii wiekowej.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie Biegów Memoriałowych Dzieci i Młodzieży.

 

V. NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają medal okolicznościowy oraz kupon na posiłek.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w kwalifikacjach wiekowych otrzymają puchary i nagrody rzeczowe

 

VI. UBEZPIECZENIE  BIEGU

 1. Każdy uczestnik biegu zostanie ubezpieczony w zakresie NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli biegaczowi przytrafi się wypadek bądź kontuzja, dostanie on określoną kwotę za uszczerbek na zdrowiu. Koszty ubezpieczenia pokrywa Organizator Biegu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Dzieci biorące udział w biegach obowiązuje strój sportowy
 3. Pomiar czasu będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego , dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Foxter Sport
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do przedniej części koszulek sportowych oraz chip, który jest przyczepiony do numeru startowego.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do zdania chipów zaraz po zakończeniu biegu
 6. Rodzice/opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko-uczestnika.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z imprezy, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych
 10. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji wydarzenia  oraz udokumentowania zawodów.
 11. Organizator zastrzega sobie ,a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników ,które mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadamiania w celu reklamy i promocji IX Memoriału im. Czesława Wasielewskiego .
 12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 13. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.