Regulamin – Bieg Główny

VI Memoriał im. Czesława Wasielewskiego,
Lubraniec – Brześć Kujawski, 25 maja 2019 r.

Regulamin Biegu Głównego /10km/
Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2019

ORGANIZATORZY
Gminny Klub Sportowy „Łokietek”, ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski, tel. +48 501 116 615,
e-mail: gkslokietek@brzesckujawski.pl, www.memorial.brzesckujawski.pl

Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec tel. +48 54 286 20 17,
e-mail: urzad@lubraniec.pl, www.lubraniec.pl

PATRONAT MEDIALNY
maratonypolskie.pl
ddwloclawek.pl
promocjewloclawskie.pl
info-kujawy.pl
Radio Hit
TV Kujawy
Tu Włocławek

I CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
3. Promocja gminy Brześć Kujawski oraz gminy Lubraniec

II TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 25 maja 2019 roku
2. Długość trasy: 10 km (100% asfalt)
3. Start biegu: godz. 18.00, Stadion Miejski w Lubrańcu, meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim
4. Trasa będzie oznaczona co kilometr.
5. Szczegółowa trasa biegu dostępna na stronie internetowej biegu /www.memorial.brzesckujawski.pl/

III UCZESTNICTWO
1. Impreza ma charakter otwarty. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 25 maja 2019 roku ukończą 18 lat lub 16 lat pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego będzie dostępne do podpisania w Biurze Zawodów.
2.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata opłaty startowej;
b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu;
c) akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu;
d) uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegi i cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz udokumentowania zawodów.
e) organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego i Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
4. Odbiór numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

IV POMIAR I LIMIT CZASU
1.
Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Cronochip.
2.
Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który powinien zamocować na piersi i nie zasłaniać go podczas biegu odzieżą wierzchnią.
3.
Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma jednorazowy chip z numerem startowym.
4.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h30.

V KLASYFIKACJE
1.
W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a)
Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.
b)
Klasyfikacje wiekowe:
M/K-1 /16-17 lat/
● M/K-2
/18-29 lat/
● M/K-3
/30-39 lat/
● M/K-4
/40-49 lat/
● M/K-5
/50-59 lat/
● M/K-6
/60-69 lat/
● M/K-7
/70+/
c)
Klasyfikacja V Mistrzostw Brześcia Kujawskiego o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego na 10km
Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Brześć Kujawski. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie weryfikacji.
d)
Klasyfikacja III Mistrzostw Lubrańca o Puchar Burmistrza Lubrańca na 10 km
Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Lubraniec. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie weryfikacji.
e)
Klasyfikacja Aktywna Drużyna – V Mistrzostwa Drużynowe o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego,
Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować jedną drużynę. Udział w drużynie należy zadeklaro
wać w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę drużyny.
Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia. O zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków.
2. Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto.

VI ZGŁOSZENIA
1.
Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie sportmaniacs.com
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 23 maja 2019 roku o godz. 24.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu Biegu, pod warunkiem dostępności miejsc.
3.
Organizator ustala limit zawodników na 300 osób.
4.
Organizator ustala wysokość opłaty startowej, która uzależniona jest od terminu i formy wpłaty:
30 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 17 maja 2019
40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 24 maja 2019 (osoby dokonujące opłaty do 2 dni przed biegiem proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub o okazanie w Biurze Zawodów)
50 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu
– zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70. roku życia
5.
Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2017 lub w roku 2018 mają prawo do zniżki 5 zł, natomiast osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2017 i 2018 mają prawo do zniżki 10 zł.
6. Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie e-przelewów obsługiwanej przez firmę Przelewy24. Na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.
7. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada numeru startowego, możliwe jest wyłącznie do dnia 22 maja 2019 roku.
Organizator nie wyraża zgody na start uczestnika z numerem startowym przypisanym innej osobie.

VII BIURO ZAWODÓW
1.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
2. B
iuro Zawodów:
Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29
25 maja 2018 r., godz. 12.00 – 17.00
W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:
– elektroniczny chip do pomiaru czasu z numerem startowym, agrafki
– napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny
– upominki od sponsorów

VIII PUNKTY NAWADNIANIA I REGENERACYJNE
1.
Punkty nawadniania znajdować się będą na 3 i 7 km oraz na mecie biegu.
2.
Posiłki regeneracyjne i napoje dla wszystkich uczestników biegu są wliczone w opłatę startową. Posiłki wydawane będą na podstawie bonu otrzymanego wcześniej w Biurze Zawodów w ramach pakietu startowego.

IX NAGRODY
1.
Każdy z zawodników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka, nagroda rzeczowa
3.
Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych – puchar
4.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji V Mistrzostw Brześcia Kujawskiego – Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego
5.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji III Mistrzostw Lubrańca – Puchar Burmistrza Lubrańca
6.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Aktywna Drużyna – Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego, szampan
7.
W klasyfikacjach nie występuje dublowanie nagród, zawodnik, który otrzymał nagrodę w kategorii generalnej, nie otrzymuje nagrody w kat. wiekowej.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do przedniej części koszulek sportowych, oraz jednorazowy chip przymocowany do numeru startowego. Osoby, które wystartują bez numeru startowego nie będą klasyfikowane.
2.
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
4.
Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
5.
Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
6.
Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w budynku Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. Każdy zdeponowany worek oznaczony zostanie numerem startowym zawodnika. Odbiór worka tylko za okazaniem numeru startowego zawodnika, w przypadku zgubienia numeru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odbiór rzeczy przez inną osobę. Zabrania się deponowania rzeczy wartościowych i dokumentów
7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
8.
Przed rozpoczęciem zawodów, organizator zapewnia zawodnikom dojazd z Biura Zawodów na start biegu. Godziny odjazdów podane będą do wiadomości najpóźniej do dnia 23 maja 2019 roku na stronie www Organizatora oraz na portalu Facebook.
9.
Wyniki z biegowej rywalizacji zawodnicy otrzymają SMS-em, ponadto wyniki dostępne będą w ciągu 3 dni na stronie internetowej biegu oraz obsługi elektronicznego pomiaru czasu. Po zakończeniu biegu zawodnicy będą mogli pobrać certyfikat uczestnictwa ze strony super-sport.com.pl
10.
Pisemne protesty organizator przyjmuje w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu na adres mailowy gkslokietek@brzesckujawski.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin.
11.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych kategoriach i klasyfikacjach.
12.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
13.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
14.
Uczestnik podpisując stosowne oświadczenie akceptuje warunku niniejszego Regulaminu.