Regulamin – Bieg Główny

IV Memoriał im. Czesława Wasielewskiego,
Lubraniec – Brześć Kujawski, 27 maja 2017 r.
Regulamin Biegu Głównego /10km/
Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2017

ORGANIZATOR
Gminny Klub Sportowy „Łokietek”, ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski, tel. +48 608 619 455,
e-mail: memorial@brzesckujawski.pl, www.memorial.brzesckujawski.pl

WSPÓŁORGANIZATOR
Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec tel. +48 54 286 20 17,
e-mail: urzad@lubraniec.pl, www.lubraniec.pl

PATRONAT MEDIALNY

 • maratonypolskie.pl
 • ddwloclawek.pl
 • promocjewloclawskie.pl
 • info-kujawy.pl
 • kujawy.info
 • Radio Hit

I CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 3. Promocja gminy Brześć Kujawski oraz gminy Lubraniec

II TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 27 maja 2017 roku
 2. Długość trasy: 10 km (100% asfalt)
 3. Start biegu: godz. 14.00, Stadion Miejski w Lubrańcu, meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim
 4. Trasa będzie oznaczona co kilometr.
 5. Szczegółowa trasa biegu dostępna na stronie internetowej biegu/

III UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 27 maja 2017 roku ukończą 18 lat lub 16 lat pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego do pobrania na stronie internetowej Biegu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
  • a)wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata opłaty startowej;
  • b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu;
  • c) akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu;
  • d) akceptacja publikacji wizerunku Uczestnika oraz jego danych w relacjach z imprezy, zamieszczanych
   w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz na potrzeby przesłania informacji o biegach cyklu Grand Prix, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprez, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 16.12.2015 r., poz. 2135 z poźn.zm.)
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
 4. Odbiór numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

IV POMIAR I LIMIT CZASU

 1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Super Sport
  /www.super-sport.com.pl/
 2. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który powinien zamocować na piersi i nie zasłaniać go podczas biegu odzieżą wierzchnią.
 3. Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma chip mocowany do buta, przewlekając przez chip sznurówkę. Po biegu zawodnik ma obowiązek zwrócić chip.
 4. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h30.

V KLASYFIKACJE

 1. W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  • a) Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.
  • b) Klasyfikacje wiekowe:
   • M/K-1 /16-17 lat/
   • M/K-2 /18-29 lat/
   • M/K-3 /30-39 lat/
   • M/K-4 /40-49 lat/
   • M/K-5 /50-59 lat/
   • M/K-6 /60-69 lat/
   • M/K-7 /70+/
  • c) Klasyfikacja III Mistrzostw Brześcia Kujawskiego o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego na 10km
   Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Brześć Kujawski. Obowiązuje zgłoszenie udziału
   w czasie weryfikacji.
  • d) Klasyfikacja I Mistrzostw Lubrańca o Puchar Burmistrza Lubrańca na 10 km
   Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Lubraniec. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie weryfikacji.
  • d) Klasyfikacja Aktywna Drużyna – III Mistrzostwa Drużynowe o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego,
   Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować jedną drużynę. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując
   w odpowiednie pole nazwę drużyny.
   Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia. O zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków.
 2. Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto.

VI ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.super-sport.com.pl/zapisy
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 20 maja 2017 roku o godz. 24.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu Biegu, pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. Organizator ustala limit zawodników na 350 osób.
 4. Organizator ustala wysokość opłaty startowej, która uzależniona jest od terminu i formy wpłaty:
  • 30 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 13 maja 2017
  • 40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 20 maja 2017
  • 50 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70 roku życia. Opłata zbiorcza za kilku zawodników jest możliwa tylko w przypadku tej samej drużyny, z podaniem w tytule: nazwy drużyny oraz imion i nazwisk opłacanych zawodników.
 5. Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2016 lub w roku 2015 mają prawo do zniżki 5 zł, natomiast osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2015 i 2016 mają prawo do zniżki 10 zł.
 6. Prawo do zniżki 5 zł mają klubowicze siłowni Fit Expert Gym, znajdującej się przy ul. Kilińskiego 3 we Włocławku. Dokonując opłaty przelewem informację o byciu klubowiczem należy podać w tytule przelewu, natomiast dokonując opłaty w Biurze Zawodów należy okazać ważny karnet.
 7. Numer rachunku bankowego:
  Gminny Klub Sportowy „Łokietek”,
  ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Brześć Kujawski:
  46 9550 0003 2003 0020 0237 0001
  Tytuł: „Imię, Nazwisko, miejscowość lub nazwa klubu”
 8. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada numeru startowego, możliwe jest wyłącznie do dnia 20 maja 2017 roku.
  Organizator nie wyraża zgody na start uczestnika z numerem startowym przypisanym innej osobie.

VII BIURO ZAWODÓW

 1. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 2. Biuro Zawodów:
  • Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29
   27 maja 2017 r., godz. 9.00 – 13.00
 3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:
  • numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu
  • napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny
  • upominki od sponsorów

VIII PUNKTY NAWADNIANIA I REGENERACYJNE

 1. Punkty nawadniania znajdować się będą na 5 km oraz na mecie biegu (w przypadku wysokich temperatur organizator zapewni 2 punkty nawadniania – na 3 i 7 km biegu).
 2. Posiłki regeneracyjne i napoje dla wszystkich uczestników biegu są wliczone w opłatę startową. Posiłki wydawane będą na podstawie bonu otrzymanego wcześniej w Biurze Zawodów w ramach pakietu startowego.

IX NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka, nagroda rzeczowa
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych – puchar
 4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji III Mistrzostw Brześcia Kujawskiego – Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego
 5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji I Mistrzostw Lubrańca – Puchar Burmistrza Lubrańca
 6. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Aktywna Drużyna – Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego
 7. W klasyfikacjach nie występuje dublowanie nagród, zawodnik, który otrzymał nagrodę w kategorii generalnej, nie otrzymuje nagrody w kat. wiekowej.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do przedniej części koszulek sportowych, oraz chip przymocowany do sznurowadła buta. Osoby, które wystartują bez numeru startowego i chipa nie będą klasyfikowane.
 2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad
  i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 4. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 6. Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w budynku Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. Każdy zdeponowany worek oznaczony zostanie numerem startowym zawodnika. Odbiór worka tylko za okazaniem numeru startowego zawodnika, w przypadku zgubienia numeru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odbiór rzeczy przez inną osobę. Zabrania się deponowania rzeczy wartościowych i dokumentów
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 8. Przed rozpoczęciem zawodów, organizator zapewnia zawodnikom dojazd z Biura Zawodów na start biegu. Godziny odjazdów podane będą do wiadomości najpóźniej do dnia 25 maja 2017 roku na stronie www Organizatora oraz na portalu Facebook.
 9. Wyniki z biegowej rywalizacji zawodnicy otrzymają SMSem, ponadto wyniki dostępne będą w ciągu 3 dni
  na stronie internetowej biegu oraz obsługi elektronicznego pomiaru czasu. Po zakończeniu biegu zawodnicy będą mogli pobrać certyfikat uczestnictwa ze strony super-sport.com.pl
 10. Pisemne protesty organizator przyjmuje w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu na adres mailowy memorial@brzesckujawski.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych kategoriach i klasyfikacjach.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 13. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 14. Uczestnik podpisując stosowne oświadczenie akceptuje warunku niniejszego Regulaminu.