Regulamin – Bieg Główny

V Memoriał im. Czesława Wasielewskiego,

Lubraniec – Brześć Kujawski, 26 maja 2018 r.

Regulamin Biegu Głównego /10km/

Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2018

ORGANIZATOR

Gminny Klub Sportowy „Łokietek”, ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski, tel. +48 608 619 455,

e-mail: memorial@brzesckujawski.pl, www.memorial.brzesckujawski.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec tel. +48 54 286 20 17,

e-mail: urzad@lubraniec.pl, www.lubraniec.pl

PATRONAT MEDIALNY

maratonypolskie.pl

ddwloclawek.pl

promocjewloclawskie.pl

info-kujawy.pl

Radio Hit

I CEL

Upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
Promocja gminy Brześć Kujawski oraz gminy Lubraniec

II TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 26 maja 2018 roku
Długość trasy: 10 km (100% asfalt)
Start biegu: godz. 12.00, Stadion Miejski w Lubrańcu, meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim
Trasa będzie oznaczona co kilometr.
Szczegółowa trasa biegu dostępna na stronie internetowej biegu /www.memorial.brzesckujawski.pl/

III UCZESTNICTWO

Impreza ma charakter otwarty. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 26 maja 2018 roku ukończą 18 lat lub 16 lat pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego do pobrania na stronie internetowej Biegu.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata opłaty startowej;

b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu;

c) akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu;

d) akceptacja publikacji wizerunku Uczestnika oraz jego danych w relacjach z imprezy, zamieszczanych

w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz na potrzeby przesłania informacji o biegach cyklu Grand Prix, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprez, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 16.12.2015 r., poz. 2135 z poźn.zm.)

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
Odbiór numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

IV POMIAR I LIMIT CZASU

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Super Sport

/www.super-sport.com.pl/

Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który powinien zamocować na piersi i nie zasłaniać go podczas biegu odzieżą wierzchnią.
Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma chip mocowany do buta, przewlekając przez chip sznurówkę. Po biegu zawodnik ma obowiązek zwrócić chip.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h30.

V KLASYFIKACJE

W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.

b) Klasyfikacje wiekowe:

M/K-1 /16-17 lat/

● M/K-2 /18-29 lat/

● M/K-3 /30-39 lat/

● M/K-4 /40-49 lat/

● M/K-5 /50-59 lat/

● M/K-6 /60-69 lat/

● M/K-7 /70+/

c) Klasyfikacja IV Mistrzostw Brześcia Kujawskiego o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego na 10km

Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Brześć Kujawski. Obowiązuje zgłoszenie udziału

w czasie weryfikacji.

d) Klasyfikacja II Mistrzostw Lubrańca o Puchar Burmistrza Lubrańca na 10 km

Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w gminie Lubraniec. Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie weryfikacji.

d) Klasyfikacja Aktywna Drużyna – IV Mistrzostwa Drużynowe o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego,

Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować jedną drużynę. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując

w odpowiednie pole nazwę drużyny.

Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia. O zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków.

e) Klasyfikacja zawodników o imieniu Czesław

Warunek klasyfikacji dosyć oczywisty 😉

f) Klasyfikacja MAM

Warunkiem klasyfikacji jest bycie… mamą. 🙂 Obowiązuje zgłoszenie udziału w czasie weryfikacji.

2. Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto.

VI ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.super-sport.com.pl/zapisy
Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 24.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu Biegu, pod warunkiem dostępności miejsc.
Organizator ustala limit zawodników na 300 osób.
Organizator ustala wysokość opłaty startowej, która uzależniona jest od terminu i formy wpłaty:
30 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 18 maja 2018
40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 25 maja 2018 (osoby dokonujące opłaty do 2 dni przed biegiem proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub o okazanie w Biurze Zawodów)
50 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu
zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70. roku życia

Opłata zbiorcza za kilku zawodników jest możliwa tylko w przypadku tej samej drużyny, z podaniem w tytule: nazwy drużyny oraz imion i nazwisk opłacanych zawodników.

Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2017 lub w roku 2016 mają prawo do zniżki 5 zł, natomiast osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2016 i 2017 mają prawo do zniżki 10 zł.
Numer rachunku bankowego:

Gminny Klub Sportowy „Łokietek”,

ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Brześć Kujawski:

46 9550 0003 2003 0020 0237 0001

Tytuł: „Imię, Nazwisko, miejscowość lub nazwa klubu”

Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada numeru startowego, możliwe jest wyłącznie do dnia 20 maja 2018 roku.

Organizator nie wyraża zgody na start uczestnika z numerem startowym przypisanym innej osobie.

VII BIURO ZAWODÓW

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Biuro Zawodów:

Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29

26 maja 2018 r., godz. 8.00 – 11.00

W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:

– numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu

– napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny

– upominki od sponsorów

VIII PUNKTY NAWADNIANIA I REGENERACYJNE

Punkty nawadniania znajdować się będą na 3 i 7 km oraz na mecie biegu.
Posiłki regeneracyjne i napoje dla wszystkich uczestników biegu są wliczone w opłatę startową. Posiłki wydawane będą na podstawie bonu otrzymanego wcześniej w Biurze Zawodów w ramach pakietu startowego.

IX NAGRODY

Każdy z zawodników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka, nagroda rzeczowa
Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych – puchar
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji IV Mistrzostw Brześcia Kujawskiego – Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji II Mistrzostw Lubrańca – Puchar Burmistrza Lubrańca
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Aktywna Drużyna – Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji zawodników o imieniu Czesław – puchar
Zdobywczynie miejsc I-III w klasyfikacji mam – puchar, dodatkowo nagrody specjalne dla najmłodszej i najstarszej uczestniczki
W klasyfikacjach nie występuje dublowanie nagród, zawodnik, który otrzymał nagrodę w kategorii generalnej, nie otrzymuje nagrody w kat. wiekowej.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do przedniej części koszulek sportowych, oraz chip przymocowany do sznurowadła buta. Osoby, które wystartują bez numeru startowego i chipa nie będą klasyfikowane.
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad

i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w budynku Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. Każdy zdeponowany worek oznaczony zostanie numerem startowym zawodnika. Odbiór worka tylko za okazaniem numeru startowego zawodnika, w przypadku zgubienia numeru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odbiór rzeczy przez inną osobę. Zabrania się deponowania rzeczy wartościowych i dokumentów
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Przed rozpoczęciem zawodów, organizator zapewnia zawodnikom dojazd z Biura Zawodów na start biegu. Godziny odjazdów podane będą do wiadomości najpóźniej do dnia 25 maja 2018 roku na stronie www Organizatora oraz na portalu Facebook.
Wyniki z biegowej rywalizacji zawodnicy otrzymają SMSem, ponadto wyniki dostępne będą w ciągu 3 dni

na stronie internetowej biegu oraz obsługi elektronicznego pomiaru czasu. Po zakończeniu biegu zawodnicy będą mogli pobrać certyfikat uczestnictwa ze strony super-sport.com.pl

Pisemne protesty organizator przyjmuje w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu na adres mailowy memorial@brzesckujawski.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych kategoriach i klasyfikacjach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Uczestnik podpisując stosowne oświadczenie akceptuje warunku niniejszego Regulaminu.