Regulamin Biegów Dzieci i Młodzieży – I Bieg Niepodległości

I Bieg Niepodległości, Brześć Kujawski,
11 listopada 2017 r. Regulamin Biegów dla Dzieci i Młodzieży

ORGANIZATORZY
Gminny Klub Sportowy „Łokietek”,
ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski, tel. +48 608 619 455, e-mail: memorial@brzesckujawski.pl
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, tel.: +48 54 231 63 10
Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, tel.: +48 54 230 46 00, e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl
I CEL
1. Upamiętnienie 99. rocznicy odzyskania niepodległości
2. Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
II TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE
1. Bieg odbędzie się 11 listopada 2017 roku na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim /ul. Królewska 25/.
2. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 14:05.
3. Biegi będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych:
• Roczniki 2011 i młodsi, dystans: 60 m.
• Roczniki 2008 – 2010 /7-9 lat/, dystans: 200 m.
• Roczniki 2005 – 2007 /10-12 lat/, dystans: 600 m.
• Roczniki 2001 – 2004 /13-16 lat/, dystans: 1200 m.
IV UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci i młodzieży jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica/opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za niego odpowiedzialność.
2. Organizator ustala łączny limit uczestników Biegów dla Dzieci i Młodzieży na 100 osób, niezależnie od kategorii wiekowej. Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane.
3. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w Biurze Zawodów w dniu biegu /Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim, ul, Królewska 25 /w godzinach 10.00-13.30 /najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem biegu w danej kategorii wiekowej/
4. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie Biegów Dzieci i Młodzieży.
V NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają odlewany medal okolicznościowy.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biegi dla Dzieci i Młodzieży odbędą się bez względu na pogodę.
2. Dzieci biorące udział w biegach obowiązuje strój sportowy.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
4. Rodzice/opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z imprezy, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych.
8. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 16.12.2015 r., poz. 2135 z poźn.zm.)
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.